Algemene voorwaarden

1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen de algemene contractvoorwaarden van toepassing op alle offertes en facturen uitgegeven door Allbox nv, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0417.348.339 (hierna, Allbox) en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten afgesloten met Allbox. Deze voorwaarden vormen een geheel met voormelde documenten. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en geldt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, niet voor alle overeenkomsten.

2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van Allbox door de klant. Allbox behoudt zich evenwel het recht voor om op elk ogenblik betaling door de klant van een door Allbox te bepalen voorschot en/of andersoortige waarborg te eisen alvorens de productie, leveringen en/of werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten.

3. De door Allbox opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding door de klant binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. Allbox behoudt zich het recht voor om, zelfs na contractsluiting, de prijzen alsnog aan te passen omwille van prijswijzigingen doorgevoerd door Allbox’s leveranciers of andere objectieve omstandigheden die de verbintenis van Allbox verzwaart.

Allbox’s offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan Allbox meegedeeld. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in Allbox’s bestekken en offertes, is niet in Allbox’s prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.

4. Allbox’s offertes zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling worden de eenheidsprijzen herzien.

5. Levering vindt plaats “ex works”, op de exploitatiezetel van Allbox. Indien voor de leveringskosten een afzonderlijke prijs wordt aangerekend, heeft Allbox steeds het recht om de werkelijke leveringskosten aan te rekenen, ook al werd een forfaitaire prijs afgesproken. Ingeval van levering op euro-pallets zullen deze worden ingewisseld bij onze levering. Zo niet zullen deze worden gefactureerd per pallet tegen de marktprijs. Tenzij anders overeengekomen zullen goederen die meer dan drie maanden op stock staan of wanneer de stockageruimte 6 meter overschrijdt, volledig worden gefactureerd, vermeerderd met een logistieke kost van € 10,- excl. BTW per pallet voor elke begonnen maand te rekenen vanaf de vervulling van voormelde voorwaarde.

6. Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt de partijen onherroepelijk. Annulatie na levering is niet meer mogelijk. Bij verbreking van de overeenkomst door of lastens de klant, om welke reden ook, heeft Allbox ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding, bestaande uit o.m. de gederfde winst en de reeds gemaakte kosten, samen forfaitair begroot op 15% van de prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid om zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis te ontdoen.

7. Allbox kan ten aanzien van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, samenloop van schuldeisers, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Alsdan heeft Allbox recht op de schadevergoeding zoals bepaald in artikel 6 van deze voorwaarden.

8. De door Allbox opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van Allbox of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

9.De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van de verkoop.

10. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Allbox op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

11. Wordt eveneens als overmacht beschouwd, elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk, bemoeilijkt of verlieslatend wordt, zelfs al was deze voorzienbaar, zoals, doch niet beperkt tot, brand, natuuromstandigheden, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, inbeslagname, staking en bedrijfsorganisatorische omstandigheden. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.

12. Indien aan de belangen van Allbox een aanzienlijk en onevenredig nadeel wordt toegebracht als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de economische en/of zakelijke omstandigheden waarop Allbox geen invloed heeft, zelfs al waren deze voorzienbaar, komen de partijen op eenvoudig verzoek onverwijld bijeen om na te gaan of er sprake is van een dergelijke moeilijkheid en, zo ja, welke eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst noodzakelijk zijn om te voorzien in een eerlijke en billijke oplossing ter verzachting, opheffing of vermijding van een dergelijke moeilijkheid.

13. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende de uitgevoerde leveringen en werken, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig, op straffe van verval, (a) indien zij door de klant bij levering worden gemeld en binnen 48h na levering bij aangetekend schrijven worden bevestigd, met een duidelijke omschrijving van de gebreken; of (b) wanneer het goed verpakte goederen betreft, indien zij binnen 48h na ontdekking en uiterlijk binnen de 8 dagen na levering door de klant per aangetekende brief worden gemeld. Verborgen gebreken moeten op dezelfde wijze binnen de maand na ontdekking gemeld worden, op straffe van verval.

Een speling van ong. 10% op het gramgewicht per m2 zal door de klant aanvaard worden. De kleuren van het karton of van de opeenlijming zijn niet gewaarborgd. Lichte verschillen en schakeringen of glans bij de druk op de dozen kunnen geen weigering van de koopwaar verrechtvaardigen.

Bij gegronde klachten heeft Allbox steeds het recht om de geleverde goederen te vervangen binnen normale termijnen, rekening houdende met onze productiecapaciteit, zonder enige bijkomende schadevergoeding voor de klant, dan wel de klant te vergoeden in de vorm van een krediet.

14. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum ten aanzien van Allbox te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

15. De voorbehoudloze betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de klant evenals aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken.

16. Allbox kan enkel aansprakelijk gesteld worden in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet. Haar aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en zij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, bedrijfsstilstand, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, storing van de planning of productieprocessen. Haar globale aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat is gedekt door een verzekering onderschreven door Allbox. Bij gebreke aan verzekering of indien, om welke reden ook, geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom en bijhorigheden beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald onder de relevante overeenkomst. In geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door Allbox,

– is Allbox, onverminderd voorgaand, ten aanzien van de klant een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt maximaal 5% van de totale prijs excl. BTW van de bestelling van de klant.

– is, tenzij met de klant een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de klant gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het enkel van de verkopen en leveringen die door Allbox werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd of uitgevoerd.

17. De klant kan ten aanzien van Allbox geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.

18.Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Allbox, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Wanneer op verzoek de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover Allbox.

19. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 15% per jaar, en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

20. Bij niet-tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, behoudt Allbox zich ten aanzien van de klant het recht voor hetzij zijn verdere verplichtingen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het artikel 6 van deze voorwaarden bedongen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, ingeval van samenloop van de schuldeisers van de klant en wanneer de klant het voorwerp uitmaakt van een insolventie- of ontbindingsprocedure, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

21. De door Allbox geleverde goederen blijven eigendom van Allbox zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Allbox heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voor de levering van de goederen. Tot zekerheid van betaling van alle bedragen verschuldigd door de klant aan Allbox, onder welke titel ook, geeft de klant in pand ten voordele van Allbox alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, alsook de goederen geleverd onder de factuur die onbetaald blijft en onder navolgende facturen en de goederen eigendom van de klant net voor elke samenloop van schuldeisers van de klant. Allbox is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten.

22. Hetgeen hiervoor is bepaald doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de melding dat de goederen ter beschikking van de klant zijn, en bij gebreke daaraan, vanaf de levering van de goederen, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

23. Indien Allbox goederen levert die volgens aanwijzingen en specificaties van de klant werden vervaardigd, vrijwaart de klant Allbox tegen alle vorderingen wegens schending van intellectuele eigendomsrechten.

24. Elke verrichting, onder welke overeenkomst ook, tussen Allbox en de klant geschiedt in het kader van een globale zakenrelatie tussen beide. Alle verrichtingen tussen Allbox en de klant zijn dus onderling met elkaar verbonden. Bijgevolg heeft Allbox ten alle tijde het recht om, zelfs na faillissement of enige andere oorzaak van samenloop, alle wederzijdse vorderingen en schulden met elkaar te compenseren op de wijze en in de mate zoals zij verkiest.

25. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.

26. Bij geschillen is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van Allbox gevestigd is, bevoegd om deze te beslechten. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

General terms and conditions

1. All of the provisions below constitute the general contract terms and conditions applicable to all quotations and invoices issued by Allbox nv, registered in the Crossroads Bank of Enterprises under number 0417.348.339 (hereinafter, Allbox), and to all present and future contracts concluded with Allbox. These terms and conditions are one whole, together with the aforementioned documents. They will apply to the exclusion of all general terms and conditions appearing on any document issued by the customer. Any deviation from or modification of these general terms and conditions shall apply only to the extent that the parties have expressly agreed to them in writing and, unless otherwise agreed in writing, shall not apply to all agreements.

2. The agreement is entered into upon acceptance of Allbox’s quotation by the customer. However, Allbox reserves the right at any time to require payment by the customer of an advance and/or other type of security to be determined by Allbox before commencing or continuing production, deliveries and/or work.

3. The prices and terms and conditions provided by Allbox are valid only upon acceptance by the customer within 30 calendar days from the date of the quotation. Even after the contract has been entered into, Allbox reserves the right to adjust its prices due to price changes by Allbox’s suppliers or other objective circumstances aggravating Allbox’s commitment.

Allbox’s quotations include only those performances and deliveries that are expressly mentioned therein, assuming that no difficulties or problems will arise other than those communicated to Allbox at the start. Additional customer requirements, unforeseen circumstances, additional difficulties, additional work, in short anything not expressly mentioned in Allbox’s specifications and quotations is not included in Allbox’s price. Any changes of any kind to the order may cause the price to increase or delivery dates and execution deadlines to be extended.

4. Allbox’s quotations are only valid as a whole and are indivisible. In case of a partial order, unit prices will be revised.

5. Delivery takes place ex works, at Allbox’s operating headquarters. If a separate price is charged for the delivery costs, Allbox is always entitled to charge the actual delivery costs, even if a flat fee was agreed upon. In case of delivery on euro pallets, these pallets will be exchanged upon our delivery. If they are not exchanged, they will be invoiced per pallet at market price. Unless otherwise agreed, goods that have been in stock for more than three months or when the storage space exceeds 6 meters will be invoiced in full, increased by a logistics cost of EUR 10, – excl. VAT per pallet for each started month from the fulfilment of the aforementioned condition.

6. Any agreement with, and any order, offer and/or acceptance by the customer irrevocably binds the parties. Cancellation after delivery is no longer possible.

Upon termination of the agreement by or on behalf of the customer, for any reason whatsoever, Allbox is entitled to claim damages from the customer, including lost profits and costs already incurred, together estimated at a flat rate of 15% of the price, with any excess to be proved by us. This fee is the consideration for terminating the commitment, wholly and permanently, as a result of a payment of compensation that is considered to be perfectly reasonable.

7. Allbox may consider the agreement with the customer to have been terminated by operation of law and without prior notice of default in case of bankruptcy, judicial reorganisation between creditors, manifest insolvency or any change in the customer’s legal situation. In such case, Allbox shall be entitled to the compensation provided for in Article 6 of these terms and conditions.

8. Any delivery dates and performance deadlines provided by Allbox are for indicative purposes only and can never be considered binding by the customer. Under no circumstances can lateness, if it is not entirely unreasonable, give rise to compensation at the expense of Allbox or dissolution of the agreement by the customer.

9. The price will be increased by all taxes and duties levied or to be levied by any government, as they apply on the day of delivery and/or execution of the sale.

10. All discounts are deemed to be one-off. Previously granted discounts are not binding on Allbox in any way for a subsequent agreement.

11. The following shall also be considered force majeure: any event that renders performance impossible, difficult or loss-making, even if it was foreseeable, such as, but not limited to, fire, natural conditions, supplier delays, illnesses, staff shortages, seizure, strike, and business organizational conditions. Any temporary interruption of the work due to force majeure shall entail, by operation of law and without compensation, an extension of the originally stipulated period of execution by a period equal to the duration of the interruption, plus the period of time normally required to restart the work. The same rule applies in case of strike and lockout.

12. If a substantial and disproportionate prejudice is caused to Allbox’s interests as a direct result of changes in economic and/or business conditions beyond Allbox’s control, even if they were foreseeable, the parties will meet promptly upon simple request to determine whether such prejudice exists and, if so, what changes, if any, to the terms and conditions of the Agreement are necessary to provide for a fair and equitable solution to mitigate, remove or avoid such prejudice.

13. All complaints on the part of the customer regarding the deliveries and works carried out, with the exception of hidden defects, shall only be valid, on pain of forfeiture, (a) if reported by the customer at the time of delivery and confirmed by registered letter within 48h after delivery, with a clear description of the defects; or (b) in the case of well-packaged goods, if reported by the customer by registered letter within 48h after discovery and at the latest within 8 days after delivery. Hidden defects must similarly be reported within one month of discovery, under penalty of forfeiture.

A variation of approximately 10% on the weight in grams per m² will be accepted by the customer. The colours of the board or glue are not guaranteed. Slight differences and shades or shine when printing the boxes cannot justify refusal of the goods.

In case of justified complaints, Allbox is always entitled to replace the goods delivered within normal turnaround times, taking into account our production capacity, without any additional compensation being owed to the customer, or to compensate the customer in the form of a credit.

14. All complaints on the part of the customer regarding an invoice must be made to Allbox by registered and reasoned letter within eight calendar days of the invoice date under penalty of forfeiture.

15. The unconditional payment by the customer of part of an invoiced amount shall be considered as acceptance of the entire invoice on the part of the customer as well as acceptance of the goods delivered, or work performed.

16. Allbox can only be held liable in the case of gross error, gross negligence or wilful misconduct. In any event, its liability shall be limited to compensation for foreseeable, direct and personal damages, and in no event shall it be liable for indirect or consequential damages, such as, but not limited to, lost profits, financial or commercial losses, loss of production, business interruption, loss or damage to data, loss of contracts, disruption of scheduling or production processes. Its overall liability is also limited to the amount covered by insurance underwritten by Allbox. In the absence of insurance or if, for any reason, coverage is not provided, any liability claim in principal and incidentals shall be limited to the amount paid by the customer under the relevant agreement. In the event of truly unreasonable tardiness in delivery or performance by Allbox,

– Allbox shall be liable to the customer for damages without prejudice to the above. This compensation shall not exceed 5% of the total price excluding VAT of the customer’s order.

– unless payments by advances have been agreed with the customer, the customer shall be entitled to suspend the performance of its obligation to pay be it only for sales and deliveries actually delivered or performed by Allbox unreasonably late.

17. Customers cannot withhold payments or portions of payments from Allbox by way of security.

18. All invoices are payable at Allbox’s registered office, net without discount, no later than the due date as stated on the invoices or, failing that, within 30 calendar days of the invoice date. If, upon the customer’s request, the invoice is issued in the name of a third party, the party placing the order shall at all times remain jointly and severally liable to Allbox.

19. In case of late payment, a default interest of 15% per annum will be due on the outstanding balance by operation of law and without prior notice, and the remaining debt will be increased by 12%, with a minimum of EUR 125.00, by way of lump-sum compensation, without prejudice to the right to seek compensation for legal costs and debt collection costs incurred due to the delay in payment.

20. In the event of late payment of the amounts owed by the customer, Allbox reserves the right vis-à-vis the customer to either suspend its further obligations for the whole or for the part still to be performed until full payment of the outstanding amounts, or to consider the agreement terminated by operation of law, plus the compensation as stipulated under Article 6 of these terms and conditions. If an invoice is not paid on time, in case of judicial reorganisation between the customer’s creditors and when the customer is the subject of insolvency or dissolution proceedings, all outstanding invoices become due immediately.

21. All goods delivered by Allbox will remain the property of Allbox as long as the customer has not fulfilled all its payment obligations to Allbox, including those arising from other transactions. The customer acknowledges having been made aware of this retention of title clause and the customer accepts said clause before the delivery of the goods. As security for payment of all amounts owed by the customer to Allbox, under any title whatsoever, the customer will pledge in favour of Allbox all present and future claims against third parties, on any basis whatsoever, as well as the goods delivered under the invoice that remains unpaid and under subsequent invoices and the goods owned by the customer just prior to any judicial reorganisation between the customer’s creditors. Allbox is entitled to impose a lien on goods of the customer until payment of its invoices, even if it receives such goods in execution of other orders.

22. The above shall not affect the transfer of risk. As of the notification that the goods are at the customer’s disposal, and failing that, as of the delivery of the goods, the customer shall bear all risks, including for cases of force majeure and destruction.

23. If Allbox delivers goods manufactured according to the customer’s instructions and specifications, the customer shall indemnify Allbox against all claims for infringement of intellectual property rights.

24. Any transaction, under any agreement, between Allbox and the customer is part of an overall business relationship between them. Therefore, all transactions between Allbox and the customer are interconnected. Accordingly, Allbox shall have the right at all times, even after bankruptcy or any other cause of judicial reorganisation between creditors, to offset all mutual claims and debts with each other in such manner and to such extent as it elects.

25. Any invalidity of a clause or part thereof shall not affect the other clauses/parts.

26. In case of disputes, only the court of the district in which Allbox’s operating headquarters is located has jurisdiction to settle them. Only Belgian law shall apply.

Conditions générales

1. L’ensemble des dispositions suivantes constituent les conditions générales du contrat applicables à toutes les offres et factures émises par Allbox sa, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.348.339 (ci-après, Allbox) et à tous les contrats présents et futurs conclus avec Allbox. Les présentes conditions font partie intégrante des documents précités. Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes les conditions générales figurant sur tout document émanant du client. Toute dérogation ou modification aux présentes conditions générales ne s’applique que dans la mesure où les parties en ont expressément convenu par écrit et, sauf convention écrite contraire, ne s’applique pas à tous les contrats.

2. Le contrat est conclu par l’acceptation de l’offre d’Allbox par le client. Allbox se réserve toutefois le droit d’exiger à tout moment le paiement par le client d’une avance et/ou d’un autre type de garantie à déterminer par Allbox avant d’entamer ou de poursuivre la production, les livraisons et/ou les travaux.

3. Les prix et conditions indiqués par Allbox ne sont valables que sous réserve d’acceptation par le client dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de l’offre. Allbox se réserve le droit, même après la conclusion du contrat, d’adapter les prix en raison de modifications de prix effectuées par les fournisseurs d’Allbox ou d’autres circonstances objectives qui alourdissent l’engagement d’Allbox.

Les devis d’Allbox ne comprennent que les prestations et livraisons qui y sont expressément mentionnées, en partant du principe qu’il n’y ait pas d’autres difficultés ou problèmes que ceux qui ont été communiqués au préalable à Allbox. Les souhaits supplémentaires du client, les circonstances imprévues, les difficultés supplémentaires, les travaux supplémentaires, bref tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans les spécifications et les offres d’Allbox n’est pas compris dans le prix d’Allbox. Toute modification de la commande, de quelque nature qu’elle soit, peut donner lieu à une augmentation de prix ou à une prolongation des délais de livraison et d’exécution.

4. Les offres d’Allbox ne sont valables que pour la totalité et sont indivisibles. Les prix unitaires feront l’objet d’une révision pour une commande partielle.

5. La livraison s’effectue « départ usine », au siège d’exploitation d’Allbox. Si les frais de livraison sont facturés séparément, Allbox a toujours le droit de facturer les frais de livraison réels, même si un prix fixe a été convenu. En cas de livraison sur des europalettes, celles-ci seront échangées lors de notre livraison. Dans le cas contraire, elles seront facturées par palette au prix du marché. Sauf convention contraire, les marchandises en stock depuis plus de trois mois ou dont l’espace de stockage est supérieur à 6 mètres seront facturées intégralement, majorées d’un coût logistique de 10 € HTVA par palette pour chaque mois entamé à partir de la réalisation de la condition précitée.

6. Toute convention avec le client, toute commande, toute offre et/ou toute acceptation par le client engage les parties de manière irrévocable. Une annulation après la livraison n’est plus possible. Si le contrat est résilié par ou au nom du client pour quelque raison que ce soit, Allbox est en droit de réclamer au client des dommages et intérêts, y compris le manque à gagner et les frais déjà encourus, estimés ensemble forfaitairement à 15 % du prix, l’excédent devant être prouvé par nos soins. Cette indemnité est la contrepartie de l’exercice du droit de résiliation totale et définitive du contrat moyennant le paiement d’une indemnité considérée comme pleinement raisonnable.

7. À l’égard du client, Allbox peut considérer le contrat comme résilié de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de faillite, concours de créanciers, insolvabilité manifeste ou toute modification de la situation juridique du client. Dans ce cas, Allbox a droit aux dommages et intérêts prévus à l’article 6 des présentes conditions générales.

8. Les délais de livraison et d’exécution indiqués par Allbox sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme contraignants par le client. Un retard, s’il n’est pas réellement déraisonnable, ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages-intérêts à la charge d’Allbox ou à la résiliation du contrat par le client.

9. Le prix est majoré de tous les impôts et taxes prélevés ou à prélever par tout gouvernement, applicables le jour de la livraison et/ou de l’exécution de la vente.

10. Les remises sont réputées être accordées une seule fois. Les remises accordées antérieurement ne lient en aucune manière Allbox pour un contrat ultérieur.

11. Est considéré comme force majeure tout événement rendant l’exécution impossible, difficile ou déficitaire, même s’il est prévisible, tel que, mais sans s’y limiter, l’incendie, les circonstances naturelles, les retards des fournisseurs, la maladie, la pénurie de personnel, la saisie, la grève et les circonstances organisationnelles de l’entreprise. L’interruption temporaire des travaux pour cause de force majeure entraîne automatiquement et sans compensation une prolongation du délai d’exécution initialement fixé d’une durée égale à celle de l’interruption, augmentée du délai normalement nécessaire à la reprise des travaux. La même règle s’applique en cas de grève et de lock-out.

12. Si un préjudice important et disproportionné est causé aux intérêts d’Allbox en conséquence directe de changements de circonstances économiques et/ou commerciales échappant au contrôle d’Allbox, même s’ils étaient prévisibles, les parties se rencontreront rapidement sur simple demande pour examiner si un tel préjudice existe et, le cas échéant, quelles modifications des modalités du contrat sont nécessaires pour apporter une solution juste et équitable afin d’atténuer, de supprimer ou d’éviter un tel préjudice.

13. Toutes les réclamations du client concernant les livraisons et les travaux effectués, à l’exception des vices cachés, ne sont valables, sous peine de nullité, que (a) si elles sont signalées par le client au moment de la livraison et confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures de la livraison, avec une description claire des défauts ; ou (b) dans le cas de marchandises bien emballées, si elles sont signalées par le client par lettre recommandée dans les 48 heures de la découverte et au plus tard dans les 8 jours de la livraison. Les vices cachés doivent être signalés de la même manière dans un délai d’un mois à compter de leur découverte, sous peine de nullité.

Une tolérance d’environ 10 % sur le grammage par m2 sera acceptée par le client. Les couleurs du carton ou du collage ne sont pas garanties. De légères différences et nuances ou brillance dans l’impression des boîtes ne peuvent justifier le refus de la marchandise.

En cas de réclamation justifiée, Allbox est toujours en droit de remplacer les marchandises livrées dans les délais normaux, compte tenu de notre capacité de production, sans dédommagement supplémentaire pour le client, ou de dédommager le client sous la forme d’un avoir.

14. Toute réclamation du client concernant une facture doit être adressée à Allbox par lettre recommandée et motivée dans les huit jours calendaires qui suivent la date de la facture, sous peine de nullité.

15. Le paiement sans réserve par le client d’une partie du montant facturé vaut acceptation de la totalité de la facture par le client ainsi que des marchandises livrées ou des travaux effectués.

16. La responsabilité d’Allbox ne peut être engagée qu’en cas d’erreur grossière, de négligence grave ou de dol. En tout état de cause, sa responsabilité est limitée à la réparation des dommages prévisibles, directs et personnels, et Allbox ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects ou consécutifs, tels que, sans que cette liste soit limitative, le manque à gagner, les pertes financières ou commerciales, la perte de production, l’interruption d’activité, la perte ou la détérioration de données, la perte de contrats, la perturbation des processus de planification ou de production. Sa responsabilité globale est également limitée au montant couvert par une assurance souscrite par Allbox. En l’absence d’assurance ou si, pour quelque raison que ce soit, aucune couverture n’est fournie, toute demande de responsabilité en principal et accessoires est limitée au montant payé par le client en vertu du contrat concerné. En cas de retard de livraison ou d’exécution véritablement déraisonnable de la part d’Allbox,

– Sans préjudice de ce qui précède, Allbox est redevable d’une indemnité au client. Cette indemnité s’élève à un maximum de 5 % du prix total hors TVA de la commande du client.

– Le client est en droit de suspendre l’exécution de son obligation de paiement, sauf si une convention de paiement par acomptes a été conclue avec le client, et ce uniquement pour les ventes et les livraisons effectivement livrées ou exécutées avec un retard déraisonnable par Allbox.

17. Le client ne peut pas retenir des paiements ou des parties de paiements concernant Allbox à titre de garantie.

18. Toutes les factures sont payables au siège d’Allbox, nettes sans escompte, au plus tard à la date d’échéance mentionnée sur les factures ou, à défaut, dans les 30 jours calendaires à compter de la date de la facture. Si, sur demande, la facture est établie au nom d’un tiers, le donneur d’ordre reste à tout moment solidairement responsable à l’égard d’Allbox.

19. En cas de retard de paiement, un intérêt de retard de 15 % par an est dû sur le solde restant dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et le solde de la dette est majoré de 12 %, avec un minimum de 125,00 euros, à titre de clause pénale forfaitaire, sans préjudice du droit à une indemnité pour les frais de justice et les frais de recouvrement encourus en raison du retard de paiement.

20. En cas de non-paiement ponctuel des montants dus par le client, Allbox se réserve le droit à l’égard du client soit de suspendre ses obligations ultérieures pour tout ou partie restant à exécuter jusqu’au paiement intégral des montants impayés, soit de considérer le contrat comme résilié de plein droit, avec les dommages-intérêts prévus à l’article 6 des présentes conditions générales. En cas de non-paiement ponctuel d’une facture, en cas de concours des créanciers du client et lorsque le client fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de dissolution, toutes les factures ouvertes deviennent immédiatement exigibles.

21. Les marchandises livrées par Allbox restent la propriété d’Allbox tant que le client n’a pas satisfait à toutes ses obligations de paiement envers Allbox, y compris celles découlant d’autres transactions. Le client reconnaît que cette clause de réserve de propriété lui a été notifiée et qu’il l’a acceptée avant la livraison des marchandises. En garantie du paiement de toutes les sommes dues par le client à Allbox, à quelque titre que ce soit, le client donne en gage au profit d’Allbox toutes les créances présentes et futures sur des tiers, à quelque titre que ce soit, ainsi que les marchandises livrées au titre de la facture restée impayée et des factures ultérieures et les marchandises dont le client est propriétaire juste avant un éventuel concours de créanciers du client. Allbox est en droit d’exercer un droit de gage sur les marchandises du client jusqu’au paiement de ses factures, même s’il reçoit ces marchandises en exécution d’autres commandes.

22. Ce qui précède n’affecte pas le transfert des risques. À partir de l’avis de mise à disposition des marchandises, et à défaut, à partir de la livraison des marchandises, le client supporte tous les risques, y compris les cas de force majeure et de destruction.

23. Si Allbox livre des marchandises fabriquées selon les instructions et les spécifications du client, ce dernier est tenu d’indemniser Allbox de toute réclamation pour violation des droits de propriété intellectuelle.

24. Toute transaction, en vertu de quelque convention que ce soit, entre Allbox et le client s’inscrit dans le cadre d’une relation d’affaires globale entre les deux. Toutes les transactions entre Allbox et le client sont donc liées entre elles. En conséquence, Allbox a le droit, à tout moment, même après une faillite ou toute autre cause de concours, de compenser toutes les créances et dettes réciproques de la manière et dans la mesure qu’elle souhaite.

25. La nullité d’une clause ou d’une partie d’une clause n’affecte pas les autres clauses/parties de clauses.

26. En cas de litiges, seul le tribunal de l’arrondissement du siège d’exploitation d’Allbox est seul compétent pour trancher. Seul le droit belge est applicable.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Alle nachstehenden Bestimmungen stellen die allgemeinen Vertragsbedingungen dar, die für alle Angebote und Rechnungen von Allbox nv, registriert bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen in Belgien unter der Nummer 0417.348.339 (nachstehend „Allbox“), sowie für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge mit Allbox gelten. Diese Bedingungen bilden zusammen mit den vorgenannten Dokumenten ein Ganzes. Sie gelten unter Ausschluss aller ggf. in einem vom Kunden ausgestellten Dokument enthaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen oder Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit die Parteien sie ausdrücklich schriftlich vereinbart haben, und nicht für alle Verträge, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart.

2. Der Vertrag kommt mit der Annahme des von Allbox erstellten Angebots durch den Kunden zustande. Allbox behält sich jedoch jederzeit das Recht vor, vom Kunden die Zahlung eines Vorschusses und/oder eine andere von Allbox festzulegende Sicherheit zu verlangen, bevor mit der Produktion, den Lieferungen und/oder den Arbeiten begonnen wird bzw. diese fortgesetzt werden.

3. Die von Allbox angegebenen Preise und Bedingungen sind nur gültig, wenn der Kunde sie innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum des Angebots akzeptiert. Auch nach Vertragsabschluss behält sich Allbox das Recht vor, seine Preise aufgrund von Preisänderungen der Lieferanten von Allbox oder anderer objektiver Umstände anzupassen, die die Umsetzung der Verpflichtung durch Allbox erschweren.
Die Kostenvoranschläge von Allbox enthalten nur die darin ausdrücklich genannten Leistungen und Lieferungen, wobei davon ausgegangen wird, dass keine anderen Schwierigkeiten oder Probleme als die Allbox zu Beginn mitgeteilten auftreten. Weitere Kundenwünsche, unvorhergesehene Umstände, zusätzliche Schwierigkeiten, Extraarbeiten, kurzum alle Punkte, die nicht ausdrücklich in den Spezifikationen und Angeboten von Allbox erwähnt werden, sind nicht im Preis von Allbox enthalten. Änderungen jeglicher Art an der Bestellung können eine Preiserhöhung oder eine Verlängerung der Liefer- und Ausführungsfristen zur Folge haben.

4. Die Angebote von Allbox gelten nur als Ganzes und sind unteilbar. Im Falle einer Teilbestellung werden die Einheitspreise angepasst.

5. Die Lieferung erfolgt „ex works“/ab Werk am Betriebssitz von Allbox. Wird für die Lieferkosten ein gesonderter Preis fakturiert, ist Allbox immer berechtigt, die tatsächlichen Lieferkosten zu berechnen. Dies gilt selbst dann, wenn eine Pauschale vereinbart wurde. Im Falle einer Lieferung auf Europaletten werden diese bei unserer Lieferung getauscht. Geschieht dies nicht, werden sie pro Palette zum Marktpreis in Rechnung gestellt. Sofern nicht anders vereinbart, werden Waren, die länger als drei Monate auf Lager sind oder deren Lagerfläche mehr als 6 Meter beträgt, für jeden angefangenen Monat in voller Höhe und zuzüglich der Logistikkosten in Höhe von EUR 10,00 zuzgl. MwSt. pro Palette in Rechnung gestellt, bis die vorgenannte Bedingung erfüllt ist.

6. Jede Vereinbarung mit dem Kunden sowie jede Bestellung, jedes Angebot und/oder jede Annahme durch diesen bindet die Parteien unwiderruflich. Eine Stornierung nach Lieferung ist nicht mehr möglich.

Bei Beendigung des Vertrages durch den Kunden oder in seinem Namen, ist Allbox, unabhängig vom Grund, berechtigt, vom Kunden einen Schadenersatz, einschließlich des entgangenen Gewinns und der bereits entstandenen Kosten, zu verlangen, der pauschal mit 15 % des Preises veranschlagt wird, wobei ein darüber hinausgehender Betrag von uns nachgewiesen werden muss. Dieses Entgelt ist die Gegenleistung für die Möglichkeit, sich durch eine Entschädigungszahlung, die als vollkommen angemessen angesehen wird, vollständig und endgültig von seiner Verpflichtung zu lösen.

7. Bei einem Konkurs, einem gerichtlichen Vergleich zwischen Gläubigern, einer offensichtlichen Zahlungsunfähigkeit oder einer Änderung der rechtlichen Situation des Kunden kann Allbox den Vertrag mit diesem von Rechts wegen und ohne vorherige Inverzugsetzung als beendet betrachten. In diesem Fall hat Allbox Anspruch auf die in Artikel 6 der vorliegenden Bedingungen vorgesehene Entschädigung.

8. Die von Allbox angegebenen Liefer- und Leistungsfristen sind nur Richtwerte und können vom Kunden nie als verbindlich angesehen werden. Eine Verspätung kann, sofern sie nicht völlig unzumutbar ist, in keinem Fall zu einer Entschädigung zu Lasten von Allbox oder zur Auflösung des Vertrags durch den Kunden führen.

9. Der Preis erhöht sich um alle am Liefer- und/oder Ausführungstag des Verkaufs geltenden, von staatlichen Stellen erhobenen bzw. zu erhebenden Steuern und Abgaben.

10. Alle Rabatte gelten als einmalig. Zuvor gewährte Rabatte sind für Allbox in keiner Weise für einen späteren Vertrag bindend.

11. Als höhere Gewalt gilt auch jedes Ereignis, das die Erfüllung verunmöglicht, erschwert oder zu Verlusten führt, wie Feuer, Naturereignisse, Verspätungen von Zulieferern, Krankheiten, Personalmangel, Pfändung, Streik und betriebsorganisatorische Umstände. Dies betrifft auch vorhersehbare Ereignisse. Jede vorübergehende Unterbrechung der Arbeiten durch höhere Gewalt verlängert von Rechts wegen und ohne Entschädigung die ursprünglich vereinbarte Ausführungsfrist um die Dauer der Unterbrechung zuzüglich der normalerweise für die Wiederaufnahme der Arbeiten erforderliche Zeit. Dieselbe Regel gilt für Streik und Aussperrung.

12. Wird als direkte Folge durch außerhalb der Kontrolle von Allbox liegende Änderungen der wirtschaftlichen und/oder geschäftlichen Umstände den Interessen von Allbox ein erheblicher und unverhältnismäßiger Schaden zugefügt, so werden, selbst wenn diese Änderungen vorhersehbar waren, die Parteien auf einfache Anfrage unverzüglich zusammenkommen, um festzustellen, ob ein solcher Schaden besteht und, wenn ja, welche Änderungen an den Vertragsbedingungen ggf. erforderlich sind, um eine faire und gerechte Lösung zur Abschwächung, Beseitigung oder Vermeidung dieses Schadens zu finden.

13. Alle Beanstandungen des Kunden in zu den ausgeführten Lieferungen und Arbeiten, sind, mit Ausnahme von versteckten Mängeln, unter Androhung des Verfalls nur dann gültig, wenn sie (a) vom Kunden bei Lieferung gemeldet und innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung per Einschreiben bestätigt werden, wobei die Mängel deutlich zu beschreiben sind; oder (b) bei gut verpackten Waren vom Kunden per Einschreiben innerhalb von 48 Stunden nach Entdeckung und spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung gemeldet werden. Versteckte Mängel sind ebenfalls innerhalb eines Monats nach ihrer Entdeckung und unter Androhung des Verfalls zu melden.
Der Kunde akzeptiert eine Abweichung von ca. 10 % des Gewichts in Gramm pro m². Die Farben der Karton oder des Klebers werden nicht garantiert. Geringfügige Unterschiede und Schattierungen oder Glanz beim Bedrucken der Kartons rechtfertigen nicht die Zurückweisung der Waren.
Bei begründeten Beanstandungen ist Allbox stets berechtigt, die gelieferten Waren innerhalb der normalen Durchlaufzeiten und unter Berücksichtigung unserer Produktionskapazität zu ersetzen, ohne dass Allbox dem Kunden eine zusätzliche Entschädigung schuldet, oder aber den Kunden mit einer Gutschrift zu entschädigen.

14. Alle Reklamationen des Kunden zu einer Rechnung sind innerhalb von acht Kalendertagen nach Rechnungsdatum begründet und per Einschreiben unter Androhung des Verfalls bei Allbox einzureichen.

15. Die vorbehaltlose Begleichung eines Teils des Rechnungsbetrags durch den Kunden gilt als Annahme der gesamten Rechnung sowie der gelieferten Waren bzw. ausgeführten Arbeiten.

16. Allbox kann nur im Falle eines groben Fehlers, grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz haftbar gemacht werden. Stets ist die Haftung auf den Ersatz vorhersehbarer, direkter und persönlicher Schäden beschränkt; Allbox kann nie für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wie u. a. entgangene Gewinne, finanzielle oder kommerzielle Verluste, Produktionsausfälle, Betriebsunterbrechungen, Datenverlust oder -beschädigung, Verlust von Aufträgen, Störung von Zeitplänen oder Produktionsprozessen haftbar gemacht werden. Die Gesamthaftung von Allbox ist außerdem auf den Betrag begrenzt, der durch die von Allbox abgeschlossene Versicherung gedeckt ist. Besteht keine Versicherung oder wird aus irgendeinem Grund keine Deckung gewährt, so ist jeder Haftungsanspruch bezüglich der Hauptsumme und Nebenkosten auf denjenigen Betrag beschränkt, den der Kunde im Rahmen des betreffenden Vertrags gezahlt hat. Bei einer tatsächlich unzumutbaren Liefer- oder Leistungsverzögerung durch Allbox

– ist Allbox dem Kunden gegenüber – unbeschadet des Vorstehenden – schadenersatzpflichtig. Diese Entschädigung beträgt höchstens 5 % des Nettogesamtpreises der Kundenbestellung.

– ist der Kunde, sofern mit ihm keine Vorauszahlungen vereinbart wurden, berechtigt, die Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung ausschließlich für die von Allbox tatsächlich unzumutbar spät gelieferten Waren bzw. ausgeführten Leistungen auszusetzen.

17. Der Kunde darf Zahlungen an Allbox weder gänzlich, noch teilweise als Sicherheit zurückbehalten.

18. Alle Rechnungen sind spätestens zu dem auf ihnen angegebenen Fälligkeitsdatum oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum am Sitz von Allbox netto und ohne Abzug zahlbar. Wird die Rechnung auf Wunsch des Kunden auf den Namen eines Dritten ausgestellt, bleibt der Kunde gegenüber Allbox stets gesamtschuldnerisch haftbar.

19. Bei Zahlungsverzug fallen von Rechts wegen und ohne vorherige Inverzugsetzung auf den ausstehenden Betrag Verzugszinsen i. H. v. 15 % pro Jahr an, die Restschuld erhöht sich um 12 %, mindestens jedoch um 125,00 EUR als pauschale Entschädigung. Das Recht, für die durch den Zahlungsverzug entstandenen Rechtsverfolgungs- und Inkassokosten eine Entschädigung zu verlangen, bleibt hiervon unberührt.

20. Bei nicht fristgerechter Zahlung der vom Kunden geschuldeten Beträge behält sich Allbox gegenüber dem Kunden das Recht vor, zuzüglich der in Artikel 6 dieser Bedingungen festgelegten Entschädigung entweder seine weiteren Verpflichtungen für die Gesamtheit oder den noch auszuführenden Teil bis zur vollständigen Begleichung der ausstehenden Beträge auszusetzen oder den Vertrag von Rechts wegen als beendet zu betrachten. Bei nicht fristgerechter Bezahlung einer Rechnung, einer gerichtlichen Sanierung zwischen den Gläubigern des Kunden oder wenn dieser Gegenstand eines Insolvenz- oder Auflösungsverfahrens ist, werden alle offenen Rechnungen sofort fällig.

21. Solange der Kunde seine gesamten Zahlungsverpflichtungen, einschließlich der aus anderen Geschäften, gegenüber Allbox nicht erfüllt hat, bleiben sämtliche von Allbox gelieferten Waren Eigentum von Allbox. Der Kunde erkennt an, dass er von dieser Eigentumsvorbehaltsklausel Kenntnis genommen hat und diese vor Lieferung der Waren akzeptiert. Als Sicherheit für die Zahlung sämtlicher – unabhängig vom Titel – Allbox durch den Kunden geschuldeter Beträge verpfändet der Kunde zugunsten von Allbox alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen gegenüber Dritten, unabhängig von deren Grundlage, sowie die unter der nicht beglichenen Rechnung und den Folgerechnungen gelieferten Sachen und ferner sich im Besitz des Kunden befindliche Sachen unmittelbar vor einer eventuellen Versammlung der Gläubiger des Kunden. Allbox ist berechtigt, bis zur Begleichung seiner Rechnungen ein Zurückbehaltungsrecht an den Sachen des Kunden auszuüben. Dies gilt auch, wenn der Kunde besagte Sachen in Ausführung anderer Aufträge erhält.

22. Der Gefahrenübergang bleibt hiervon unberührt. Ab der Mitteilung, dass die Ware dem Kunden zur Verfügung steht, bzw., falls diese ausbleibt, ab Lieferung der Ware trägt der Kunde sämtliche Risiken, einschließlich Fälle höherer Gewalt und Zerstörung.

23. Sollte Allbox nach den Anweisungen und Spezifikationen des Kunden hergestellte Waren liefern, so stellt der Kunde Allbox von allen Ansprüchen aufgrund der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum frei.

24. Jede zwischen Allbox und dem Kunden vereinbarte Transaktion ist Teil einer umfassenden Geschäftsbeziehung zwischen beiden Parteien. Folglich sind alle Transaktionen zwischen Allbox und dem Kunden miteinander verbunden. Demzufolge ist Allbox jederzeit, auch nach einem Konkurs oder einer sonstigen Gläubigerversammlung, berechtigt, alle gegenseitigen Forderungen und Schulden nach eigenem Gutdünken hinsichtlich Art und Umfang miteinander zu verrechnen.

25. Die gänzliche oder teilweise Unwirksamkeit einer Klausel berührt nicht die Wirksamkeit der anderen Klauseln bzw. Teile.

26. Für die Beilegung von Streitigkeiten ist ausschließlich das Bezirksgericht des Betriebssitzes von Allbox zuständig. Es gilt ausschließlich belgisches Recht.