Algemene verkoops-voorwaarden

1. De klant is gehouden elke geleverde waar te onderzoeken voordat hij er gebruik van maakt. Hij kan bijgevolg geen enkele eis tot schadevergoeding stellen ingevolge het gebruik van een gebrekkige of foutieve levering die aan onze controle zou ontsnapt zijn.

2. Indien de klant een vergissing of een fout aan de levering opmerkt bij zijn onderzoek, wordt hij verzocht zijn klacht binnen de acht dagen na datum van afzending of van verzendingsnota schriftelijk in te dienen. Na dit verwijl worden geen klachten meer aanvaard. Klachten betreffende de hoeveelheid moeten overgemaakt worden zodra de koopwaar in ontvangst genomen wordt.

3. Een speling van ongeveer 10% op het gramgewicht per m² zal door de klant aanvaard worden. De kleuren van het karton of van de opeenlijming zijn niet gewaarborgd. Lichte verschillen en schakeringen of glans bij de druk op de dozen kunnen geen weigering van de koopwaar verrechtvaardigen. Klachten betreffende de hoeveelheid moeten overgemaakt worden zodra de koopwaar in ontvangst genomen wordt. Klachten betreffende de kwaliteit moeten overgemaakt worden binnen de acht dagen na de levering. Zij moeten in elke geval vóór gebruik van de goederen ingediend worden. Een gerechtvaardigde weigering van de koopwaar kan voor ons geen andere verplichtingen doen ontstaan dan de vervanging van de koopwaar binnen de normale termijn, rekening houdend met onze productiecapaciteit of de toekenning van een krediet, en dit naar onze keuze.

4. Leveringstermijnen worden slechts ter informatie opgegeven, en geen enkele vertraging, van welke aard ook, kan aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling. De leveringstermijn begint op het ogenblik waarop wij over alle elementen beschikken, nodig voor de uitvoering van de order. Wij leveren de dag na het verstrijken van de leveringstermijn. Wij behouden ons het recht voor ook gedurende de uitvoering van de bestelling waarborgen tot betaling door de koper te eisen.

5. Een bestelling uitgevoerd na een schriftelijk, mondeling of telefonisch order zonder voorafgaande prijsbepaling, zal aan de meest juiste prijs worden aangerekend. Deze zal in geen enkel geval kunnen betwist worden op het ogenblik van de facturering. Het minimumbedrag per factuur is €25,00 excl. BTW. Beneden dit bedrag zal een forfaitaire som als administratiekost in rekening worden gebracht.

6. Een annulering van bestelling kan slechts worden aanvaard als met de uitvoering ervan nog niet gestart is. In het tegengestelde geval is de klant verplicht een factuur te vereffenen berekend volgens de vorderingsstaat van het werk.

7. De goederen worden verzonden onder de verantwoordelijkheid en op risico van de bestemmeling, zelfs indien zij franco werden verkocht.

8. Er wordt geen vermindering op de prijs toegestaan wegens eigen afhaling door de klant.

9. Geen enkele klacht mag tegen ons worden ingediend als wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen in gevallen van overmacht zoals stakingen, lock-out, machineaverij, brand of andere rampen.

10. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder korting.

11. Bij gemis aan verrechtvaardiging, zal bij een onbetaalde contante factuur een debetnota overeenstemmend met de voorziene korting worden opgemaakt. Zo ook zal de onbetaalde factuur op 30 dagen, een niet voldane kwijting of wissel, aanvaard of niet op de vervaldag, recht geven tot onmiddellijk opeisen van het debetsaldo en alle nog niet vervallen facturen of effecten, en gerechtigd ons alle aangegane contracten te vernietigen waarop nog te leveren valt. Elke factuur niet betaald op de vastgestelde vervaldag zal automatisch en zonder in gebrekestelling, vermeerderd worden met een vertragingsrente van 12% per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 10% met een minimum van €50,00 en een maximum van €1.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

12. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform hun werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

13. Wij aanvaarden slechts orders, die rechtstreeks aan de besteller kunnen worden aangerekend. Wanneer zij ons een werk toevertrouwen worden onze klanten geacht deze clausule te kennen en te aanvaarden. Zij aanvaarden bij voorbaat onze weigering om rechtstreeks te factureren aan derden.

14. Onze wissels of het aanvaarden van effecten in afbetaling van leveringen wijken op geen enkele wijze af van de normale clausules van betaling en maken geen inbreuk op de gerechtelijke bevoegdheid der bovenvermelde rechtbank.

15. Door het overmaken van een order aanvaardt de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de voorwaarden die de klant op zijn eigen documenten drukt. Elke wijziging aan deze algemene en bijzondere voorwaarden zal slechts van kracht zijn voor zover zij uitdrukkelijk door ons werd aanvaard en schriftelijk werd bevestigd.

16. Alle werken worden uitgevoerd op risico van de klant, in de zin dat alleen de klant verantwoordelijk is ten overstaan van ons, in geval van vervolging wegens namaking van brevetten of andere. Alle tekeningen, projecten of modeldozen die geen voorwerp van bestelling worden zullen aangerekend worden of teruggegeven, naar onze keuze.

17. Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven ook na levering onze voortdurende en uitsluitende eigendom, tot zij volledig zijn betaald. Hetzelfde geldt indien die koper bij wissel of ander handelspapier voor dezelfde koopprijs heeft geaccepteerd, ofwel deze laatste in rekening courant of saldorekening is opgenomen of verwerkt. In dit geval blijft het door ons voorbehouden eigendomsrecht bestaan totdat het saldo zal zijn aangezuiverd. De overdracht van de risico’s heeft plaats op het ogenblik van de bestelling van de goederen en dit niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud.

18. In geval van levering op euro-pallets, zullen deze worden ingewisseld bij onze levering. Niet-geruilde pallets worden gefactureerd aan de op dat moment geldende marktprijzen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

19. Tenzij anders overeengekomen, zullen goederen die meer dan drie maanden op stock staan, volledig worden gefactureerd, vermeerderd met een logistieke kost van € 4,00 excl. BTW / pallet voor elke begonnen maand die de 3 maanden overschrijdt.

Conditions générales
de vente

1. Toute marchandise livrée est censée avoir été contrôlée par le client avant son utilisation. Aucun recours en dommage intérêts ne pourra être introduit contre notre société pour l’utilisation d’une livraison défectueuse ou erronée ou ayant échappé à notre contrôle.

2. Dès que le client constate une non-conformité ou un défaut de fabrication, il devra introduire sa réclamation, par écrit, pour qu’elle soit recevable, endéans les huit jours de la date d’expédition ou de la note d’envoi et en tout cas avant utilisation. Les réclamations relatives aux quantités doivent être faites dès réception de la marchandise.

3. Une tolérance de plus ou moins 10% sur le grammage au m² commandé sera admise par le client. Les couleurs du carton, du contre-collage ou de l’impression ne sont pas garanties. De légères différences de nuances, de couleurs ou de brillance ne peuvent motiver le refus de la marchandise. Tout refus justifié ne pourra donner matière qu’au remplacement des marchandises défectueuses dans un délai normal compte tenu de notre capacité de production ou à l’établissement d’une note de crédit, et ce, à notre libre appréciation.

4. Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et un quelconque retard ne pourra donner lieu à réclamation en dommages et intérêts ou à l’annulation de la commande. En principe, un délai ne commence à courir qu’à partir du moment où nous disposons des éléments permettant l’exécution de la commande. La livraison étant censée devoir se faire le lendemain du jour mentionné comme délai. Nous nous réservons le droit d’exiger des garanties de paiement, et ce également pendant l’exécution de la commande.

5. Toute commande exécutée suite à un ordre écrit, verbal ou téléphonique sans spécification préalable de prix, sera facturée au prix le plus juste qui ne pourra en aucun cas être contesté au moment de la facturation. Le montant minimum de facturation est de 25.00 € htva. En dessous de ce montant, des frais administratifs forfaitaires seront portés en compte.

6. Une annulation de commande ne pourra être acceptée que pour autant que l’exécution de cette commande n’ait pas encore commencé. Dans le cas contraire, le client sera tenu de régler la facturation établie au prorata de l’état d’avancement de la commande.

7. Nos marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire même si elles sont vendues franco.

8. Aucune remise de prix ne pourra être accordée sur le prix de vente pour un enlèvement de marchandises par le client.

9. Aucun recours ne pourra être introduit contre notre société pour non-respect de nos engagements en cas de force majeure tels que grève, lock-out, bris de machine, incendie ou autre catastrophe.

10. Sauf accord particulier, nos factures sont payables au comptant (sans remise).

11. En l’absence de justification, toute facture au comptant non réglée dans les 8 jours, donnera lieu à facturation de l’escompte accordé. De même toute facture non réglée à 30 jours ou le défaut de paiement d’une quittance ou d’une traite acceptée ou non à son échéance rendra immédiatement exigible le solde débiteur et toutes les factures ou effets non encore échus et nous autorise également à résilier toutes les commandes en cours. Toute facture non payée à son échéance sera d’office, et ce sans mise en demeure, majorée d’un intérêt de 12% par an. En l’absence de justification, tout montant dû non payé à l’échéance sera majoré après mise en demeure de 10% avec un minimum de 50,00 € et un maximum de 1.500,00 € même si un échelonnement de la dette est accordé.

12. À titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, l’Institution Belge d’Arbitrage – I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres sui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tél 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). La présente clause remplace toutes de compétence contraires.

13. Nous n’acceptons l’exécution de commandes que pour autant que celles-ci puissent être facturées directement au donneur d’ordre. Nos clients sont censés connaître et accepter cette clause lorsqu’ils nous confient un travail et acceptent à l’avance notre refus de traiter directement avec des tiers.

14. Nos traites ou acceptions d’effets en règlement de nos factures ne constituent pas une dérogation aux clauses normales de paiement et à la clause attributive de juridiction.

15. Toute commande implique l’acceptation par le client des présentes clauses générales de vente nonobstant toutes conditions propres au client imprimées sur ses documents. Toute modification à nos conditions générales et particulières n’aura de valeur que si elle aura été acceptée expressément par écrit par notre société.

16. Tous les travaux seront exécutés aux risques du client qui est seul responsable en cas de poursuite pour contrefaçon de brevet ou autre cause. Tous les croquis, projets ou boîtes modèles ne faisant pas l’objet d’une commande seront facturés ou restitués selon notre appréciation.

17. Clause de réserve de propriété : toute marchandise reste après livraison, notre propriété entière et exclusive jusqu’au paiement intégral. Ceci est valable aussi si l’acheteur accepte des traites pour le montant de l’achat ou si l’achat a été comptabilisé en compte courant. Dans ces cas la réserve de propriété reste entière jusqu’au paiement intégral de la dette. Le transfert des risques a lieu au moment de la commande nonobstant la clause de réserve de propriété.

18. En cas de livraison sur palettes euro, celles-ci seront échangées lors de notre livraison. Dans le cas contraire, elles seront refacturées au prix du marché en vigueur.

19. Sauf accord contraire, les marchandises en stock depuis plus de trois mois seront intégralement facturées, ainsi qu’un montant de frais logistiques de 4.00 € htva/palette pour tout mois entamé au-delà desdits 3 mois.